Wikia

Soulcalibur Wiki

Egardbixalio

3,304pages on
this wiki
Comments0
Egardbixalio
AO 03
Wielder Aeon
Weapon type Dual Axes
Unlocked at player level 9

Egardbixalio is one of Aeon Calcos's weapons in Soulcalibur V.

Around Wikia's network

Random Wiki